top of page

근린생활시설 / 상업시설

근생시설 _ 논현동 율림빌딩 2020

​규모 : B2 / 7F  480 PY

근생시설 _ 대치동 D 빌딩 2019

(W/  MNA건축)

​규모 : B2 / 6F  800 PY

근생시설 _ 청담동 LIM 빌딩 2021

(W/  UDS)

​규모 : B2 / 7F  450 PY

근생시설 _ 청담동 미우미우사옥 2014  

​(W/ MNA건축) 

​규모 : B3 / 6F  680 PY

근생시설 _ 합정동 YG 빌딩 2005 

​(W/ 남산건축) 

​규모 : B2 / 4F  450 PY

근생시설 _ 합정동 YG 사옥 2006 

​(W/ 남산건축) 

​규모 : B1 / 6F  1200 PY

근생시설 _ 합정동 YG 신사옥 2016 

​(W/ 간삼건축) 

​규모 : B5 / 9F  6000 PY