top of page

산 업  / 역사시설

산업시설 _ S기업 산업시설 2010

(W/  삼우/엑시스A건축)

​규모 :  / 8F  11,300 PY

산업시설 _ 시화 MTV D기업 공장 및 기숙사 2015

(W/   MNA건축)

​규모 :  / 5F  2700 PY

경춘선 _ 7공구 강촌역사 1999  

​(W/ 백림건축) 

​규모 :   750 PY

경춘선 _ 7공구 백양리역사 1999  

​(W/ 백림건축) 

​규모 :   750 PY

부산경전철 _ 경전철 차량기지 2000

​(W/ 백림건축) 

​규모 : 3F   7500 PY

bottom of page